Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

Over ons

Ons website-adres is: https://brandout.be
Onze gegevens zijn Brand Out, Grote Steenweg 33 2431 Laakdal, BE 0730.965.571, hello@brandout.be
Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Brand Out opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Producten van CB Creativity zijn: het maken en retoucheren van foto’s, het uitwerken van diverse grafische ontwerpen, het ontwerpen van websites, het uitvoeren van social media beheer, het geven van social media advies en het helpen bij influencer samenwerkingen. Hierna wor­den deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

2. Offertes

Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aange­duide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Brand Out niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ge­maakt ten behoeve van Brand Out en ten behoeve van alle andere personen die voor Brand Out werkzaam zijn respec­tievelijk alle personen die bij de uitvoering van Brand Out bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle per­sonen voor wier handelen of nalaten Brand Out aansprakelijk zou kunnen zijn.

Wie na het goedkeuren van de offerte en nadat de eerste werkzaamheden zijn aangevangen de opdracht annuleert dient 25% van de totaalsom te betalen.

3. Uitvoering van de opdracht

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsver­bintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Brand Out verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Brand Out zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.

Het staat Brand Out vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door, door haar aan te wijzen werk­nemers en/of ingeschakelde, derden uit te laten voeren.

Brand Out zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere perso­nen, de kwaliteit in acht nemen.

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of an­dere omstandigheden waarop Brand Out geen invloed kan uitoefenen. De afgesproken datum, dient dus gezien te worden als een indicatieve datum en niet als een definitieve deadline. Wel probeert Brand Out zo goed als mogelijk zich aan de indicatieve datum te houden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Brand Out aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te be­grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Brand Out worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeen­komst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Brand Out zijn verstrekt, heeft Brand Out het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke ta­rieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever staat tegenover Brand Out in voor de juist­heid van verstrekte gegevens. Brand Out is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Brand Out is uitge­gaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvol­ledigheid voor Brand Out kenbaar was.

Door een afspraak te boeken, offerte goed te keuren of ontwerp te laten maken ga je akkoord met de plaatsing van de media en ontwerpen op deze website en voor gebruik van sociale media doeleinden. Bij niet akkoord wordt er €50 euro in rekening gebracht.

4. Levering

De levering van het product zal, indien niet anders afgesproken, digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG, PNG, AI of PDF. Het product wordt eenmaal geleverd aan Op­drachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repe­terende levering.

5. Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.

Brand Out heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.

Brand Out brengt de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever in rekening middels een factuur onmiddellijk na aanlevering van alle producten die onderdeel zijn van de opdracht.

Indien de initiële opdracht door Opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Brand Out zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6. Betalingstermijn

Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen bin­nen dertig dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

Indien Brand Out het verschuldigde bedrag niet binnen de 30 dagen na factuurdatum heeft ontvangen, is de Wederpar­tij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschul­digd, te vermeerderen met 2%.

Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht of licentie daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrij­ging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaan­de factuur van Brand Out nog niet heeft voldaan of anders­zins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplich­ting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Brand Out dan ook.

Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de factuur van Brand Out, om welke reden dan ook, dient Opdrachtgever dit binnen tien da­gen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Brand Out. Bij het uitblijven van een dergelijke medede­ling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan Opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

7. Auteursrecht en licentie

Het auteursrecht op producten berust bij Brand Out con­form de wet betreffende het auteursrecht 1914. Elk gebruik van een product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Brand Out.

Bij inbreuk komt Brand Out een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Brand Out gebruikelijk ge­hanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten).

Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©BrandOut) zichtbaar laten voor een ieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal ten allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Brand Out gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van BrandOut.

8. Geheimhouding

Brand Out heeft de verplichting om alle schriftelijke infor­matie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever ontvangt en die door Opdrachtge­ver als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Brand Out zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrou­welijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gege­vens waarborgen.

Brand Out zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.

Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toe­gestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die reeds bij Brand Out bekend is, onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld, door Brand Out rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

9. Klachten

Klachten over een product van Brand Out dan wel de werk­zaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door Opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Brand Out. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Brand Out te worden medegedeeld, zodat Brand Out in staat is adequaat hierop te reageren.

Indien een klacht gegrond is zal Brand Out de werkzaam­heden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij Opdrachtgever aanBrand Out te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, of dat Brand Out redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bij­voorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

10. Intrekken en ontbinding opdracht

Zowel Opdrachtgever als Brand Out hebben het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Brand Out, door schriftelijke intrekking met opgaaf van re­den te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Brand Out van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.

Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Brand Out zullen aan Opdrachtgever worden geleverd en worden gefactureerd conform de gebruikelijke tarieven. Brand Out zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die Opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf afgesproken bedrag.

Indien Opdrachtgever de gemaakte afspraak voor het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Brand Out voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan Opdrachtgever doorberekenen.

11. Verstrekken van gegevens aan derden

Brand Out is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de Opdrachtgever aan derden te verstrek­ken.

12. Bewaartermijn

Brand Out zal de door haar gemaakte eindproducten voor Opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leve­ren.

Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van Opdrachtgever kan tot maximaal 2 jaar terug en tegen een meerprijs van € 15 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd.

13. Aansprakelijkheid

Brand Out is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van gro­ve schuld of opzet aan de zijde van Brand Out of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feite­lijk uitgekeerde somma.

14. Faillissement/Surseance

Zowel Brand Out als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Brand Out het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

15. Overige bepalingen

Brand Out heeft het recht om een product te gebruiken voor publicatie of promotie.

In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mo­gelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Brand Out verzamelt en registreert persoonlijke en zake­lijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.

De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederland­s. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

16. Rechts- en Forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Brand Out en Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.


OPGESTELD OP 22 JANUARI 2023 TE LAAKDAL